Female
Benyw
Male
Gwryw
Totals
Cyfanswm
%
Continuing in full-time education – School
Parhau mewn addysg amser llawn – Ysgol
7 2 9 4.57%
Continuing in full-time education – College
Parhau mewn addysg amser llawn – Coleg
79 86 165 83.76%
Entering WBTYP (employed status)
Dechrau Hyfforddiant Seiliedig ar Waith i Bobl Ifanc (statws cyflogedig)
3 2 5 2.54%
Entering WBTYP – (without employed status)
Dechrau Hyfforddiant Seiliedig ar Waith i Bobl Ifanc (heb statws cyflogedig)
9 2 11 5.58%
Able to Enter Emp, Ed or WBTYP (Unemployed)
Yn gallu cael mynediad at Gyflogaeth, Addysg neu WBTYP (di-waith)
2 2 4 2.03%
Unable OR NOT READY to enter Emp, Ed or WBTYP (e.g. due to illness, custodial sentence)
Methu NEU DDIM YN BAROD i gael mynediad at Gyflogaeth, Addysg neu WBTYP (e.e. salwch, dedfryd o gaethiwed)
0 0 0
Known to have left the area
Yn hysbys iddynt adael yr ardal
0 1 1 0.51%
Not responding to follow-up and therefore unknown
Dim ymateb i’r arolwg, felly’n anhysbys
0 2 2 1.02%
Total number of 2016 statutory school leavers
Cyfanswm y gadawyr ysgol statudol yn 2016
100 97 197 100.0%